Wynagrodzenie nauczyciela określa prawo oświatowe zawarte w ustawie Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity  Dz. U. z 12 lutego 2014 r. pozycja 191) rozdział 5 oraz rozporządzenia wydawane przez Ministra Edukacji Narodowej. Wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela określane jest przez Ministerstwo Edukacji na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191  i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357). Najnowsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. i nie różni się od poprzedniego rozporządzenia wydanego w ubiegłym roku.

W rozporządzeniu   Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 i 922) zmienia się jedynie załącznik, który otrzymuje brzmienie: WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA  1 WRZEŚNIA 2015r. Wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależnione jest od poziomu wykształcenia czyli posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz od stopnia awansu zawodowego.

W skład wynagrodzenia nauczyciela wchodzi: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki – motywacyjny, wysługa za lata pracy, funkcyjny oraz za warunki pracy, a także za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz nagrody i inne świadczenia wynikające  ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosi dla nauczyciela stażysty – 100%, dla nauczyciela kontraktowego – 111%, dla nauczyciela mianowanego – 144%, dla nauczyciela dyplomowanego – 184%  kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Określona w art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 153) kwota bazowa dla nauczycieli nie wzrosła w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od dnia 1 września 2014 r. i wynosi 2.717,59 zł. W związku z powyższym w 2015 r. nie wzrosła wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Szczegółowe warunki wynagradzania nauczycieli i wysokości poszczególnych jej składników regulują regulaminy wynagradzania nauczycieli ustalane przez organy prowadzące, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego po konsultacjach ze związkami zawodowymi.


Komentarze

Przykro sie robi tym nauczycielom, którzy pracuja w szkołach prywatnych - po 22 latach pracy 1.616 zł na rękę. to nie żart.

Facebook