Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego oraz średnia jego pensja i zarobki regulują przepisy prawa oświatowego. Jest to ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( tekst jednolity  Dz. U. z 12 lutego 2014 r. pozycja 191) rozdział 5 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy z załącznikiem,wydawane corocznie.

Obecne rozporządzenie jest takie samo jak z 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 i 922), zmienił  się jedynie załącznik dotyczący wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego, ale stawki są takie same jak poprzednio. Wysokości ich uzależnione są od poziomu wykształcenia nauczyciela i wynoszą:

Poziom wykształceniaNauczyciel mianowany
Tytuł zawodowy magistra
z przygotowaniem pedagogicznym
2 647,00 zł
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego,
tytuł zawodowy licencjata (inżyniera)
z przygotowaniem pedagogicznym
2 306,00 zł
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez
przygotowania pedagogicznego,
dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego
lub nauczycielskiego kolegium języków obcych
2 024,00 zł
Pozostałe wykształcenie1 724,00 zł

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, pensja nauczyciela mianowanego składa się z: dodatku za wysługę lat – począwszy od czwartego roku pracy 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy przepracowany rok pracy, dodatku motywacyjnego i funkcyjnego, np.wychowawstwo, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz za warunki pracy.

Do wynagrodzenia wlicza się również nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, za wyjątkiem świadczeń uzyskanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wysokości składników wynagradzania nauczycieli regulowane są poprzez regulaminy wynagradzania tworzone przez organ prowadzący szkołę w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Średnia pensja dla nauczyciela mianowanego wynosi 144% kwoty bazowej, określanej corocznie   w ustawie budżetowej. W roku 2015 wynosi 2.717,59 zł i kwota ta się nie zmieniła od dnia 1 września 2014 r.


Komentarze

Facebook