Pensja dla nauczyciela kontraktowego składa się z kilku składników. Zalicza się do niej: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek  za wysługę lat pracy, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, np. za wychowawstwo, dodatek za warunki pracy, jeśli ktoś pracuje np. w szkole specjalnej.

Do wynagrodzenia nauczyciela kontraktowego wlicza się również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły, a także wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw. Jeśli nauczyciel otrzyma nagrodę bądź inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, za wyjątkiem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, to również to wynagrodzenie wlicza się w jego wynagrodzenie ogólne.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela kontraktowego określane jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej – W sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 i 922) i uzależnione jest od posiadanych kwalifikacji, stopnia awansu zawodowego oraz wymiaru zajęć obowiązkowych. Jeśli nauczyciel pracuje na pełny etat, jego minimalne wynagrodzenie zasadnicze obowiązujące od 1 września 2014r. do nadal, nie może być mniejsze niż:

Poziom wykształceniaNauczyciel kontraktowy
Tytuł zawodowy magistra
z przygotowaniem pedagogicznym
2 331,00 zł
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego,
tytuł zawodowy licencjata (inżyniera)
z przygotowaniem pedagogicznym
2 042,00 zł
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez
przygotowania pedagogicznego,
dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego
lub nauczycielskiego kolegium języków obcych
1 802,00 zł
Pozostałe wykształcenie1 548,00 zł

Wynagrodzenie to może być zwiększone przez organ prowadzący.  Dodatek za wysługę lat pracy to 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy przepracowany rok począwszy od czwartego roku pracy ( wlicza się tutaj nie tylko pracę w szkole, ale całość dotychczasowej pracy w życiu).

Wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego  oraz za warunki pracy uzależniony jest od hojności organu prowadzącego. Zapisane jest to w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Średnie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego wynosi w 2015r. 111% kwoty bazowej obowiązującej od dnia 1 września 2014 r., która wynosi 2.717,59 zł.


Komentarze

Czy to są kwoty netto czy brutto?

Facebook