Na wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego oraz średnią jego pensję i zarobki, mają wpływ składniki kształtujące to wynagrodzenie. Są to: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat pracy, dodatek motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych.

Do średniego wynagrodzenia nauczyciela wlicza się również nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, za wyjątkiem świadczeń uzyskanych a jego minimalne stawki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela uzależnione jest od poziomu jego wykształcenia, a jego minimalne wysokości określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy z załącznikiem, wydawane corocznie. Obecnie tabela tego wynagrodzenia kształtuje się następująco:

Poziom wykształceniaNauczyciel dyplomowany
Tytuł zawodowy magistra
z przygotowaniem pedagogicznym
3 109,00 zł
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego,
tytuł zawodowy licencjata (inżyniera)
z przygotowaniem pedagogicznym
2 707,00 zł
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez
przygotowania pedagogicznego,
dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego
lub nauczycielskiego kolegium języków obcych
2 366,00 zł
Pozostałe wykształcenie2 006,00 zł

Dodatek za wysługę lat pracy otrzymuje się począwszy od czwartego roku pracy w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy. Dodatek ten nie może przekraczać 20% wynagrodzenia zasadniczego. Wszystkie dodatki do wynagrodzenia  oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw reguluje regulamin wynagradzania nauczycieli utworzony przez organ prowadzący szkołę w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi nauczycieli.

Średnia pensja nauczyciela dyplomowanego wynosi  184%  kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. W bieżącym roku 2015 kwota ta wynosi 2.717,59 zł.


Komentarze

Facebook