Wymagania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, które muszą być spełnione określają przepisy prawne jakimi są ustawa Karta Nauczyciela i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Aby nauczyciel ubiegał się o stopień nauczyciela mianowanego, musi być już nauczycielem kontraktowym i pracować w szkole co najmniej dwa lata od momentu otrzymania tego stopnia awansu zawodowego. Staż rozpoczyna z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Z wnioskiem, nauczyciel kontraktowy, składa projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu. Dyrektor przydziela nauczycielowi opiekuna na okres stażu oraz zatwierdza lub zwraca do poprawy projekt planu rozwoju zawodowego. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawy planu zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły. Staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.

Po ukończeniu stażu, w terminie 30 dni od jego zakończenia, nauczyciel kontraktowy składa do dyrektora szkoły, sprawozdanie z jego realizacji. Po uzyskaniu oceny dorobku zawodowego, dokonanej przez dyrektora szkoły i jest ona pozytywna, nauczyciel może złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania tej oceny. Wniosek ten należy złożyć do organu prowadzącego szkołę. Do wniosku o postępowanie egzaminacyjne należy dołączyć: dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczoną kopię aktu nadania nauczyciela kontraktowego, zaświadczenie dyrektora szkoły, które zawiera kilka informacji. Informacje te to: wymiar zatrudnienia nauczyciela oraz nauczany przez niego przedmiot w okresie odbywania stażu, data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, data złożenia przez niego sprawozdania z realizacji tego planu, uzyskaną przez nauczyciela ocenę dorobku zawodowego za okres stażu oraz datę jej dokonania.

Po złożeniu wniosku z wymaganymi dokumentami, nauczyciel staje przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organ prowadzący. O terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, nauczyciel zostaje poinformowany nie później niż na 14 dni od daty posiedzenia komisji.

Jeśli nauczyciel złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca, organ prowadzący, wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego do dnia 31 sierpnia. Jeśli jednak nauczyciel złożył wniosek do dnia 31 października, organ wydaje postanowienie do dnia 31 grudnia danego roku.


Komentarze

Facebook