Wymagania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Wymagania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wynikają z procedury zapisanej w prawie oświatowym. Stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego to ostatni stopień awansu, o który ubiega się sam nauczyciel. Po przepracowaniu roku od dnia uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, nauczyciel może wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego. Wniosek ten składa w terminie do 14 dni od rozpoczęcia zajęć w szkole. Z wnioskiem musi złożyć projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu. Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy, i kończy się 31 maja.

Po zakończeniu stażu, składa się sprawozdanie z jego realizacji w terminie 30 dni, do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Po uzyskaniu pozytywnej oceny, nauczyciel może wystąpić z wnioskiem o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Nauczyciel mianowany ma na to 3 lata od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania tego terminu, nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne nauczyciel dołącza wymaganą dokumentację, którą stanowią: dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczona kopia aktu nadania nauczyciela mianowanego, zaświadczenie dyrektora szkoły, w którym są informacje dotyczące wymiaru zatrudnienia nauczyciela i nauczany przez niego przedmiot, okres odbywania stażu, data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, data złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskaną przez nauczyciela ocenę dorobku zawodowego za okres stażu i datę jej dokonania.

Oprócz w/w dokumentów, nauczyciel dołącza opis i analizę realizacji wymagań określonych w paragrafie 8 ustęp 2 zapisanych w rozporządzeniu „W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli” Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393).


Komentarze

Facebook