Wymagania na stopień awansu zawodowego nauczyciela związane są z wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela, okresem zatrudnienia i datami związanymi z procedurami awansu zawodowego nauczyciela na poszczególne stopnie. Nauczyciel rozpoczyna awans zawodowy otrzymując z mocy prawa stopień zawodowy nauczyciela stażysty. Aby go otrzymać musi spełniać następujące wymagania: spełniać wymagania kwalifikacyjne zapisane w ustawie Karta Nauczyciela rozdział 3, być zatrudnionym w szkole na co najmniej połowie etatu i zatrudnienie to musi nastąpić nie później niż do 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych  w szkole.

Rozpoczyna wtedy staż na nauczyciela kontraktowego, który trwa 9 miesięcy i kończy się 31 maja i realizowany jest według zatwierdzonego przez dyrektora planu rozwoju zawodowego. Plan ten składa nauczyciel stażysta do 20 września. Po zakończeniu stażu, pisze sprawozdanie z jego realizacji i przedkłada dyrektorowi szkoły w terminie 30 dni. Po otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego, składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego w roku otrzymania tej oceny. Nauczyciel otrzymuje od dyrektora szkoły decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Kolejnym stopniem, o który może ubiegać się nauczyciel po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego, jest nauczyciel mianowany. Może ubiegać się o niego na swój wniosek do dyrektora szkoły, po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego. Składa również projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu. Wniosek i projekt planu musi przedłożyć w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole. Staż trwa 2 lata i 9 miesięcy. Po zakończeniu stażu, tak jak poprzednio, składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu. Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, nauczyciel składa wniosek o postępowanie egzaminacyjne do organu prowadzącego szkołę, w roku uzyskania tej oceny. Organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego.

Po otrzymaniu stopnia nauczyciela mianowanego, nauczyciel po  przepracowaniu w szkole co najmniej roku od otrzymaniu tego stopnia zawodowego, może wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o rozpoczęcia stażu na nauczyciela dyplomowanego. Składa również do dyrektora szkoły, projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu. Czynności te musi wykonać do 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole. W terminie 30 dni od zakończenia stażu, nauczyciel mianowany składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny dokonanej przez dyrektora szkoły, nauczyciel w okresie 3 lat od jej uzyskania, może złożyć do organu sprawującego nadzór pedagogiczny wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciele ubiegający się o stopnie awansu zawodowego, którzy składają wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego i złożą je do 30 czerwca, decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego, o który się ubiegają, muszą otrzymać do 31 sierpnia.  Jeśli natomiast wnioski te złożą do 31 października, decyzje muszą otrzymać do 31 grudnia danego roku.


Komentarze

Facebook