Wymagania na awans nauczyciela mianowanego to przede wszystkim uzyskany wcześniej stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel mianowany to trzeci z kolei stopień awansu zawodowego nauczyciela na całej ścieżce zawodowego awansu nauczyciela.

Aby ubiegać się o stopień awansu nauczyciela mianowanego należy przepracować w szkole co najmniej dwa lata od dnia uzyskania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego. Wtedy nauczyciel może rozpocząć postępowanie. Musi złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu do dyrektora szkoły. Wniosek ten musi być złożony w terminie do 14 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole. Z wnioskiem musi złożyć projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu, który zatwierdza lub odsyła do poprawki dyrektor szkoły. W przypadku zwrotu projektu planu rozwoju zawodowego, nauczyciel zobowiązany jest do jego poprawy zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponowne przedłożenie dyrektorowi niezwłocznie. Brak ustawowego terminu. Staż na awans nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy i kończy się 31 maja.

Nauczycielowi kontraktowemu rozpoczynającemu staż na nauczyciela mianowanego, dyrektor szkoły przydziela opiekuna stażu spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych pracujących w szkole. Po skończeniu stażu, w terminie 30 dni od jego zakończenia, nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu. Dyrektor ocenia dorobek zawodowy nauczyciela kontraktowego za okres stażu i jeśli jest to ocena pozytywna, nauczyciel składa wniosek o postępowanie egzaminacyjne w roku uzyskania tej oceny. Wniosek ten składany jest do organu prowadzącego szkołę. Wraz z wnioskiem nauczyciel składa dokumenty, które obejmują:
a/dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
b/poświadczoną kopię aktu nadania awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
c/zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
wymiarze zatrudnienie nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub prowadzonych
zajęciach, okresie odbywania stażu, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu i dacie jej dokonania.

Nauczycielowi, który złoży wniosek o postępowanie egzaminacyjne do dnia 30 czerwca, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego do dnia 31 sierpnia. Jeżeli natomiast nauczyciel złoży wniosek o postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 października, organ prowadzący szkołę musi wydać decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego do dnia 31 grudnia.


Komentarze

Facebook