Wymagania na awans nauczyciela kontraktowego regulowane są przez dwa akty prawne. Są to ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191.) rozdział 3a  oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. –  W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393).

Awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego rozpoczyna nowo zatrudniony nauczyciel, który otrzymał z mocy prawa stopień zawodowy nauczyciela stażysty. Rozpoczyna on staż bez składania wniosku. Staż ten trwa 9 miesięcy i kończy się 31 maja. Dyrektor szkoły przydziela, spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, również zajmujących stanowiska kierownicze, opiekuna nauczycielowi stażyście odbywającemu staż.

Nauczyciel stażysta, do dnia 20 września, przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu. Dyrektor zatwierdza go lub zwraca do poprawy ze wskazaniami, na piśmie, zakresu niezbędnych zmian. Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie dokonać niezbędnych zmian w projekcie rozwoju zawodowego i ponownie złożyć projekt dyrektorowi. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Nauczyciel stażysta składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu dokonanej przez dyrektora szkoły. Wniosek ten składa do dyrektora szkoły, a do wniosku załącza  dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub prowadzonych zajęciach, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu i dacie jej dokonania.

Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej, przed komisją powołaną przez dyrektora szkoły, nauczyciel otrzymuje od dyrektora szkoły decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.


Komentarze

Facebook