Wymagania na awans nauczyciela dyplomowanego

Wymagania na awans nauczyciela dyplomowanego regulują przepisy prawa oświatowego. Jest to ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191.) rozdział 3a  oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. –  W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393).

Aby nauczyciel ubiegał się o stopień nauczyciela dyplomowanego, musi posiadać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przepracować w szkole od dnia jego uzyskania co najmniej rok. Wtedy, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole, składa do dyrektora szkoły wniosek o podjęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego. Wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu, należy złożyć projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu. Dyrektor zatwierdza go lub zwraca do poprawy. Nauczyciel musi go poprawić, zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i oddać ponownie dyrektorowi szkoły w trybie niezwłocznym. Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2  lata i 9 miesięcy, i kończy się 31 maja.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Po otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu dokonanej przez dyrektora szkoły, nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o postępowanie kwalifikacyjne w okresie 3 lat od dnia jej otrzymania. Wniosek ten nauczyciel składa do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Do wniosku nauczyciel musi dołączyć wymagane dokumenty. Są to: dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczoną kopię aktu nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
1. wymiarze zatrudnienie nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub prowadzonych zajęciach;
2. okresie odbywania stażu;
3. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;
4. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
5. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.

Ważnym dokumentem, którą dołącza się, jest także opis i analiza realizacji wymagań określonych w par. 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. –  W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393), w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny powiadamia nauczyciela na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji kwalifikacyjnej, o dacie i miejscu posiedzenia komisji.


Komentarze

Facebook