Wymagania i wymagane dokumenty na awans nauczyciela zależą od tego, na który stopień awansu zawodowego będzie ubiegał się nauczyciel, i  na jakim etapie będzie postępowanie.

Pierwszym stopniem awansu zawodowego nauczyciela jest nauczyciel stażysta. Otrzymuje go nowozatrudniony w szkole  nauczyciel z mocy prawa, ale musi spełniać wymagania kwalifikacyjne i być zatrudniony na co najmniej połowie etatu, a zatrudnienie to musi nastąpić do 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole. Jeśli otrzymał stopień nauczyciela stażysty, obligatoryjnie rozpoczyna staż na nauczyciela kontraktowego, który trwa 9 miesięcy. Składa do dyrektora szkoły projekt planu rozwoju zawodowego do 20 września. Zostaje mu również przydzielony opiekun stażu. Po skończeniu stażu nauczyciel stażysta, w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia, przekłada dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciel stażysta występuje do dyrektora szkoły z wnioskiem o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Musi tego dokonać w roku uzyskania tej oceny. Do wniosku dołącza  dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia , nauczanym przedmiocie, okresie odbywania stażu, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu, uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz datę jej dokonania. Po uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej dyrektor szkoły wydaje decyzję o nadaniu nauczycielowi stażyście stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Kolejny stopień awansu zawodowego to nauczyciel mianowany. Może o niego ubiegać się nauczyciel kontraktowy po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od uzyskania nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel występuje z wnioskiem o rozpoczęcie stażu do dyrektora szkoły, w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole. Składa również w tym samym terminie projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu. Staż trwa 2 lata i 9 miesięcy, i kończy się 31 maja.

W terminie 30 dni od zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. W przypadku pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu dokonanej przez dyrektora szkoły, nauczyciel kontraktowy składa do organu prowadzącego szkołę, wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania tej oceny. Do wniosku o postępowanie egzaminacyjne nauczyciel kontraktowy załącza następujące dokumenty:
– dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
– poświadczoną kopię aktu nadania awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
– zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
1. wymiarze zatrudnienie nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub prowadzonych zajęciach;
2. okresie odbywania stażu;
3. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;
4. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
5. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu;
6. dacie jej dokonania.

Nauczyciel kontraktowy, który zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną, otrzymuje decyzję od organu prowadzącego, o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel mianowany może ubiegać się o kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego. W terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole, nauczyciel składa do dyrektora wniosek o rozpoczęcie stażu oraz projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu. Staż trwa 2 lata i 9 miesięcy.

Po zakończeniu stażu w terminie 30 dni, nauczyciel składa dyrektorowi szkoły, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne nauczyciel mianowany  załącza następujące dokumenty:
– dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
– poświadczoną kopię aktu nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
– zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienie nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub prowadzonych zajęciach; okresie odbywania stażu; dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela; dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu; dacie jej dokonania.
– opis i analizę realizacji wymagań określonych w par. 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. –  W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393), w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów.

Po uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej, nauczyciel mianowany otrzymuje od organu sprawującego nadzór pedagogiczny, decyzję o nadaniu mu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


Komentarze

Facebook