Nauczyciel, który po raz pierwszy rozpoczyna pracę w szkole, spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w ustawie Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., ( tekst jednolity Dz. U. z 12.02.2014r. poz. 191.), zatrudniony jest na co najmniej połowie etatu, a jego zatrudnienie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole, otrzymuje stopień awansu nauczyciela stażysty i rozpoczyna z mocy prawa ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela. Dotyczy to nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Akty prawne regulujące postępowanie dotyczące awansu zawodowego nauczyciela na poszczególne stopnie to: ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., ( tekst jednolity Dz. U. z 12.02.2014 r. poz. 191. ) rozdział 3a , artykuły od 9a do 9i, oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. –  W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393).

Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego oraz nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień awansu na nauczyciela dyplomowanego, składają wnioski do dyrektora szkoły o rozpoczęcie czyli otwarcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela. Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego  po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek na rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego czyli stopnia nauczyciela mianowanego.


Komentarze

Facebook