Stopień awansu zawodowego – nauczyciel stażysta nie wymaga składania wniosku o rozpoczęcie ścieżki  awansu zawodowego. Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole otrzymuje z mocy prawa stopień awansu zawodowego nauczyciel stażysta. Musi jednak spełnić pewne warunki. Jest to spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w artykule 9 ustawy Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., ( tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191. ) oraz zatrudnienie na co najmniej połowę etatu i zatrudnienie to musi nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole. Nauczyciel stażysta odbywa staż trwający 9 miesięcy i kończy się 31 maja.

Czynności związane z  przebiegiem całej ścieżki awansu zawodowego nauczyciela na poszczególne jego stopnie  zapisane są w aktach prawnych. Jest to ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., ( tekst jednolity Dz. U. z 12.02.2014 r. poz. 191. ) rozdział 3a , artykuły od 9a do 9i, oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. –  W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393).  Nauczyciel stażysta występuje z wnioskiem do dyrektora szkoły, po zakończeniu stażu i otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, dokonanej przez dyrektora szkoły. Wniosek ten, to wniosek o postępowanie kwalifikacyjne, które  nauczyciel stażysta musi złożyć w roku uzyskania pozytywnej oceny.


Komentarze

Facebook