Awans na nauczyciela kontraktowego odbywa się automatycznie, jeśli nauczyciel spełnia  wszystkie wymagania kwalifikacyjne, które określają ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191.) rozdział 3a  oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. –  W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393). Nauczyciel nowo zatrudniony, na co najmniej połowie etatu i nie później niż w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć lekcyjnych uzyskuje stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty. Rozpoczyna ścieżkę awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego bez złożenia wniosku. Nie ma innej możliwości – musi rozpocząć staż. Staż trwa 9 miesięcy i kończy się 31 maja. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności.

Nauczyciel stażysta składa wniosek na końcu ścieżki tego awansu zawodowego. Jest to wniosek skierowany do dyrektora szkoły i dotyczy podjęcia postępowania kwalifikacyjnego na awans zawodowy nauczyciela kontraktowego przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez dyrektora szkoły. Nauczyciel składa taki wniosek po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu dokonanej przez dyrektora szkoły w roku jej otrzymania. Jeżeli złoży taki wniosek w terminie do 30 czerwca danego roku, to dyrektor szkoły do 31 sierpnia danego roku, musi wydać decyzję pozytywną lub negatywną o nadaniu stopnia awansu zawodowego na nauczyciel kontraktowego. Jeżeli natomiast nauczyciel stażysta złoży taki wniosek do 31 października danego roku, to dyrektor szkoły wyda decyzję do dnia 31 grudnia danego roku.


Komentarze

Facebook