Nauczyciel mianowany spełniający wszystkie niezbędne wymagania może starać się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego, w oparciu o przepisy prawa oświatowego: ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst jednolity Dz. U. z 12.02.2014 r. poz. 191.rozdział 3a )  oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. –  W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393). Wniosek o awans zawodowy, jako pierwszy, składa nauczyciel w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć lekcyjnych w szkole do dyrektora szkoły. Może go złożyć po przepracowaniu co najmniej roku w szkole od  otrzymania poprzedniego stopnia awansu zawodowego czyli otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego. Staż trwa 2 lata i 9 miesięcy. W tym czasie  składa również projekt planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego na okres stażu.

Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego składa jeszcze jeden wniosek, Jest to wniosek po zakończeniu stażu i otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu otrzymanej od dyrektora szkoły. Wniosek ten to wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Nauczyciel może go złożyć w terminie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego. Jeżeli nauczyciel złoży wniosek do komisji kwalifikacyjnej w terminie do 30 czerwca procedura awansu zakończy się 31 sierpnia danego roku. Jeżeli natomiast wniosek zostanie złożony przez nauczyciela w terminie do 31 października to organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego do dnia 31 grudnia danego roku.


Komentarze

Facebook