Czynności związane z  wnioskiem  o awans zawodowy nauczyciela na poszczególne jego stopnie  zapisane są w aktach prawnych. Jest to ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191.) rozdział 3a , artykuły od 9a do 9i, oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. –  W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393).

W zależności od rodzaju stopnia awansu zawodowego nauczyciela, procedury postępowania różnią się między sobą. Nauczyciel rozpoczynający pracę i spełniający wszystkie konieczne wymagania, staje się automatycznie nauczycielem stażystą. Ubiega się on o stopień awansu nauczyciela kontraktowego. Nie składa żadnego wniosku o rozpoczęcie awansu zawodowego, jedynie składa do dyrektora szkoły, projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu.

Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień awansu na nauczyciela mianowanego składa do dyrektora szkoły swój wniosek o rozpoczęcie stażu. Wniosek ten musi być złożony w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć lekcyjnych w szkole.
Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego składa swój wniosek o rozpoczęcie stażu do dyrektora szkoły. Termin złożenia wniosku nie może przekroczyć  14 dni od rozpoczęcia zajęć lekcyjnych w szkole.

To pierwszy wniosek jaki musi złożyć nauczyciel ubiegający się o którykolwiek ze stopni awansu zawodowego ( za wyjątkiem nauczyciela stażysty ) w trakcie swojej ścieżki awansu.


Komentarze

Facebook