Wniosek na awans zawodowy nauczyciela mianowanego może złożyć nauczyciel, który posiada stopień nauczyciela  kontraktowego i spełnia wszystkie niezbędne wymagania, które zapisane są w ustawie Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191.) rozdział 3a  oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. –  W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393).

Nauczyciel kontraktowy składa wniosek do dyrektora szkoły, po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od uzyskania  poprzedniego stopnia awansu zawodowego czyli stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel musi złożyć ten wniosek w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lekcyjnych w szkole. W tym samym czasie składa również do dyrektora szkoły projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu, który będzie realizował w trakcie jego trwania. Staż trwa 2 lata i 9 miesięcy. W trakcie trwania awansu zawodowego nauczyciela składa on jeszcze jeden wniosek. Jest to wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego składany do organu prowadzącego szkołę. Nauczyciel kontraktowy składa go w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu wydanej przez dyrektora szkoły. Nauczyciel, który złoży wniosek w terminie do 30 czerwca danego roku, organ prowadzący wyda decyzję do dnia 31 sierpnia danego roku. Jeśli wniosek złożony będzie przez nauczyciela  w terminie do 31 października danego roku, organ prowadzący wyda decyzję w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.


Komentarze

Facebook