Nowo zatrudniony nauczyciel w szkole uzyskuje z dniem nawiązania stosunku  pracy stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty, ale musi spełniać wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w artykule 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela oraz jeżeli zatrudniony jest na co najmniej połowę etatu, a zatrudnienie nastąpiło nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. Regulują  to akty prawne:
tekst ustawy z 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela  (tekst jednolity z dnia 10 stycznia 2014 r. , Dz. U. z dnia 12 lutego 2014 r. poz. 191. Rozdziałem omawiającym to zagadnienie jest rozdział 3a – Awans zawodowy nauczyciela – od artykułu 9a do artykułu 9i włącznie. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01marca 2013 r. ( Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393), – W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Staż nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy i kończy się 31 maja. Przekłada on dyrektorowi szkoły w terminie 20 dni od rozpoczęcia zajęć czyli do 20 września projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu. Dyrektor szkoły z kolei ma czas do 30 września na zatwierdzenie projektu planu rozwoju zawodowego nauczyciela lub oddaje go nauczycielowi do poprawy, z zakresem niezbędnych poprawek. Zakres ten podaje dyrektor na piśmie.

Nauczyciel, któremu zwrócono projekt planu rozwoju zawodowego do poprawy, wykonuje poprawki według wskazań dyrektora szkoły w terminie niezwłocznym. Ministerstwo nie ustaliło w tym przypadku terminów ustawowych.
Nauczyciel stażysta w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opiekun stażu  w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela stażystę, przekłada dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
Ocenę dorobku zawodowego za okres stażu  dokonuje dyrektor szkoły  w terminie nie dłuższym niż 21 dni  od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.  Nauczycielowi przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu sprawującego nadzór pedagogiczny od oceny dorobku zawodowego wydanej przez dyrektora szkoły. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny ma 21 dni na rozpatrzenie odwołania.
Nauczyciel stażysta składa wniosek o postępowanie kwalifikacyjne w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Ostatnim terminem w awansie zawodowym nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego jest  wystąpienie  z wnioskiem o postępowanie kwalifikacyjne. Nauczyciel stażysta składa wniosek w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu do dyrektora szkoły. Jeżeli nauczyciel złoży wniosek o postępowanie kwalifikacyjne  do 30 czerwca danego roku to dyrektor szkoły wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 sierpnia danego roku. Jeżeli nauczyciel złoży wniosek o postępowanie kwalifikacyjne  w terminie do dnia 31 października danego roku to dyrektor szkoły wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 grudnia danego roku.
Nauczyciel jest  powiadamiany o terminie  i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej  na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

Nauczyciel stażysta, który nie uzyskał akceptacji komisji na nauczyciela kontraktowego może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po odbyciu, na swój wniosek
i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy. Nauczyciel stażysta może przystąpić ponownie do rozmowy z komisją kwalifikacyjna tylko jeden raz w danej szkole.


Komentarze

Facebook