Obojętnie czy jesteś nauczycielem matematyki, przyrody, historii, techniki lub innego przedmiotu,
wszystkie terminy związane z realizacją  awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego regulują dwa akty prawne. Są to:
a/ tekst ustawy  Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r.  (tekst jednolity z dnia 10 stycznia 2014 r. , Dz. U. z dnia 12 lutego 2014 r. poz. 191. Rozdziałem regulującym to zagadnienie jest rozdział 3a – Awans zawodowy nauczyciela – od artykułu 9a do artykułu 9i włącznie.
b/ rozporządzenie z dnia 01marca 2013 r. Ministra Edukacji Narodowej –  W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, ( Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393).

Nauczyciel  może rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu co najmniej roku od nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego czyli nauczyciela mianowanego.
Pierwszy termin awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego
związany jest ze złożeniem wniosku o rozpoczęcie stażu i projektu planu rozwoju zawodowego skierowanego do dyrektora szkoły. Dokumenty te musi przedstawić do 14 września. Dyrektor szkoły ma czas do 30 września na zatwierdzenie projektu planu rozwoju zawodowego nauczyciela lub zwraca go nauczycielowi do poprawy z informacją na piśmie dotyczącą zakresu niezbędnych zmian. Nauczyciel w tym wypadku w trybie niezwłocznym poprawia plan rozwoju zawodowego i ponownie dyrektorowi szkoły. Brak w tym przypadku terminu ustawowego. Staż na nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy i kończy się 31 maja.
W terminie 30 dni od zakończenia stażu nauczyciel mianowany składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu.

Dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu w terminie nie dłuższym niż 21 dni  od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Od wydanej przez dyrektora szkoły, oceny dorobku zawodowego, przysługuje nauczycielowi mianowanemu odwołanie w terminie 14 dni, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny ma 21 dni na rozpatrzenie odwołania.

Od dnia uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciel mianowany ma 3 lata na złożenie  wniosku  o postępowanie kwalifikacyjne.
Nauczyciel występujący z wnioskiem o postępowanie kwalifikacyjne  jest powiadamiany o terminie  i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.
Jeżeli nauczyciel do 30 czerwca danego roku złoży wniosek o postępowanie kwalifikacyjne to organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 sierpnia danego roku. Jeżeli natomiast złoży wniosek w terminie do dnia 31 października danego roku o postępowanie kwalifikacyjne  to  organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 grudnia danego roku.

Nauczyciel mianowany, który nie uzyskał akceptacji komisji na nauczyciela dyplomowanego może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po odbyciu, na swój wniosek
i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy. W przypadku ponownego braku akceptacji przed komisją kwalifikacyjną nauczyciel mianowany obowiązany jest do odbycia stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy.


Komentarze

Facebook