Awans zawodowy nauczyciela, a więc również terminy składania różnych dokumentów w trakcie awansu zawodowego nauczycieli, regulowany jest przez akty prawne:
1. tekst ustawy z 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela  (tekst jednolity z dnia 10 stycznia 2014 r. , Dz. U.z dnia 12 lutego 2014 r. poz. 191. Rozdziałem regulującym to zagadnienie jest rozdział 3a – Awans zawodowy nauczyciela – od artykułu 9a do artykułu 9i włącznie.
2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01marca 2013 r. ( Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393), – W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Pierwsze terminy w trakcie awansu zawodowego, to terminy rozpoczynania stażu i składania wniosków o rozpoczęcie stażu. Nauczyciele : stażyści, kontraktowi, mianowani rozpoczynają staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż do 14 dnia od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole. Nauczyciel stażysta nie składa takiego wniosku. Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego a  nauczyciel mianowany składa wniosek na nauczyciela dyplomowanego o rozpoczęcie stażu  w terminie nie później niż do 14 dnia od rozpoczęcia zajęć.

Staż  nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy i kończy się 31 maja.
Staż nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego  trwa 2 lata i 9 miesięcy i kończy się 31 maja.
Staż nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy  i kończy się 31 maja.

Kolejny etap postępowania w trakcie awansu zawodowego nauczyciela to złożenie do dyrektora szkoły, projektu planu rozwoju zawodowego na okres stażu. Należy go dołączyć do wniosku o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. Dyrektor zatwierdza go w terminie do 30 września.

Nauczyciel stażysta przedstawia dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju  zawodowego za okres stażu w terminie 30 dni od zakończenia stażu.

W terminie 30 dni składają również ,dyrektorowi szkoły, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju  zawodowego za okres stażu  nauczyciel kontraktowy i mianowany odbywający staż na wyższy stopień awansu zawodowego.
Opiekunowie stażu składają projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu dyrektorowi szkoły w terminie 14 dni od zakończenia stażu przez nauczyciela.

Ocenę dorobku zawodowego za okres stażu  dokonuje dyrektor szkoły  w terminie nie dłuższym niż 21 dni  od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Od oceny dorobku zawodowego wydanej przez dyrektora szkoły przysługuje nauczycielowi odwołanie w terminie 14 dni do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny ma 21 dni na rozpatrzenie odwołania.
Wniosek o postępowanie kwalifikacyjne nauczyciel stażysta składa w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o postępowanie egzaminacyjne w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
Nauczyciel mianowany ma 3 lata na złożenie  wniosku  o postępowanie kwalifikacyjne od dnia uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Nauczyciele występujący z wnioskiem o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne są powiadamiani o terminie  i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminie na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.
Jeżeli nauczyciel złoży wniosek o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne  do 30 czerwca danego roku to odpowiedni  organ wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 sierpnia danego roku. Jeżeli natomiast złoży wniosek o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne w terminie do dnia 31 października danego roku to odpowiedni organ wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 grudnia danego roku.


Komentarze

Facebook