Stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego

Stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego uzyskuje nauczyciel po odbyciu stażu i uzyskaniu pozytywnej akceptacji komisji kwalifikacyjnej  rozpoczynający pracę w szkole. Nowo zatrudniony nauczyciel z dniem nawiązania stosunku pracy w...

Staż na nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole otrzymuje stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty i rozpoczyna staż na nauczyciela kontraktowego. Aby ten awans tak postępował, nauczyciel nowo zatrudniony musi spełniać kilka warunków. Jednym...

Wniosek o awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego

Awans na nauczyciela kontraktowego odbywa się automatycznie, jeśli nauczyciel spełnia  wszystkie wymagania kwalifikacyjne, które określają ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r....

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie  postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku i uzyskają akceptację komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie, dyrektor szkoły wydaje decyzję o nadaniu  stopnia awansu...

Facebook