Wymagania na awans nauczyciela dyplomowanego

Wymagania na awans nauczyciela dyplomowanego regulują przepisy prawa oświatowego. Jest to ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191.) rozdział 3a ...

Facebook