Zawodowe stopnie awansu  nauczyciela czyli jego kariera zawodowa od nauczyciela stażysty do nauczyciela dyplomowanego poprzez  nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego oraz możliwość otrzymania tytułu honorowego profesora oświaty reguluje ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191.) rozdział 3a  oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. –  W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393).

Nauczyciel aby ubiegać się o stopnie awansu zawodowego musi spełniać pewne wymagania. Nauczyciel nowo zatrudniony w szkole musi spełniać w pierwszej kolejności wymagania kwalifikacyjne, o  których mowa w rozdziale 3, w artykule 9 ustęp 1 punkt 1, 2 i 3 ustawy Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191.).

Jeśli nauczyciel spełnia ten warunek, i jeśli został zatrudniony na co najmniej połowę etatu w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, otrzymuje z mocy prawa stopień nauczyciela stażysty, i rozpoczyna staż na nauczyciela kontraktowego. Staż trwa 9 miesięcy.

Po przejściu procedury awansu na nauczyciela kontraktowego i uzyskaniu tego stopnia awansu, nauczyciel po przepracowaniu w szkole kolejnych 2 lat od dnia nadania stopnia, może ubiegać się o kolejny stopień awansu zawodowego, a jest nim nauczyciel mianowany. Składa on wniosek, do dyrektora szkoły,o rozpoczęcie stażu, który trwa 2 lata i 9 miesięcy. Przechodzi kolejną procedurę awansu zawodowego.

Po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia jego nadania, może rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego. Staż trwa 2 lata i 9 miesięcy. Jest to ostatnia procedura, o którą ubiega się sam.  Po uzyskaniu stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego może otrzymać tytuł honorowego profesora oświaty.

Tytuł ten przyznaje minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty. Wniosek do kapituły składa organu sprawującego nadzór pedagogiczny dla  nauczyciela dyplomowanego, który posiada co najmniej 20 letni okres pracy w zawodzie nauczyciela w tym co najmniej 10 letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy. Reguluje to artykuł 9i Karty Nauczyciela.


Komentarze

Facebook