Nie ma postępowania na stopień awansu zawodowego na nauczyciela stażystę. Ten stopień awansu zawodowego jest nadawany nauczycielowi z mocy prawa. Nie jest jednak nadawany wszystkim.

Nauczyciel musi spełniać pewne warunki. Jednym z pierwszych warunków są kwalifikacje zawodowe. Mówi o tym ustawa Karta Nauczyciela w rozdziale 3, w artykule 9 ustęp 1 punkt 1, 2 i 3 ustawy, (tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191.).  Artykuł ten mówi, że stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:  posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje, przestrzega podstawowych zasad moralnych oraz spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Kolejnym warunkiem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela stażysty jest zatrudnienie go na co najmniej połowę etatu. Nowo zatrudniony nauczyciel musi nawiązać stosunek pracy w szkole nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole. Jeśli spełnia te wszystkie niezbędne warunki, otrzymuje automatycznie stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty.

Jeśli go otrzymał, automatycznie musi rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego jakim jest stopień nauczyciela kontraktowego, nie może z tego zrezygnować. Podstawami prawnymi regulującymi awans zawodowy nauczyciela są :  ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191.) rozdział 3a  oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. –  W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393).


Komentarze

Facebook