O stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego może ubiegać się nauczyciel mający stopień nauczyciela kontraktowego. Podobnie jak w poprzednim stopniu awansu musi rozpocząć staż.

Aby jednak było to możliwe musi pracować w szkole co najmniej dwa lata po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole. Staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. Dyrektor przydziela nauczycielowi, spośród szkolnych nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, opiekuna stażu. W tym samym terminie, a więc do 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole, nauczyciel składa do dyrektora, projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu. Dyrektor szkoły zatwierdza lub zwraca nauczycielowi do poprawy projekt planu rozwoju zawodowego.

Nauczyciel, w trybie niezwłocznym, poprawia zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły projekt planu i ponownie przedstawia go dyrektorowi. Staż na nauczyciela mianowanego  kończy się 31 maja. Po tym terminie nauczyciel kontraktowy ma 30 dni na złożenie dyrektorowi szkoły, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu. Po uzyskaniu pozytywnej oceny za okres stażu, dokonanej przez dyrektora szkoły, nauczyciel kontraktowy składa wniosek o postępowanie egzaminacyjne w roku uzyskania tej oceny. Wniosek należy złożyć do organu prowadzącego szkołę z załączoną dokumentacją. Dokumentacja ta obejmuje: dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczona kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego oraz zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przez niego przedmiocie w dniu wydania  zaświadczenia, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu i dacie jej dokonania.

Organ prowadzący szkołę powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o postępowanie egzaminacyjne, o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.


Komentarze

Facebook