Stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego

Stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego uzyskuje nauczyciel po odbyciu stażu i uzyskaniu pozytywnej akceptacji komisji kwalifikacyjnej  rozpoczynający pracę w szkole. Nowo zatrudniony nauczyciel z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty i bez składania wniosku, rozpoczyna staż na nauczyciela kontraktowego . Tak stanowi prawo.  Staż trwa 9 miesięcy i kończy się 31 maja. Aby jednak tak się stało musi spełniać pewne wymagania.

Podstawowym warunkiem jest posiadanie odpowiednich  kwalifikacji. Mówi o tym ustawa Karta Nauczyciela w rozdziale 3, w artykule 9 ustęp 1 punkt 1, 2 i 3 ustawy, (tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191.). Pozostałe warunki, które trzeba spełnić to zatrudnienie nauczyciela na co najmniej połowie etatu oraz zatrudnienie musi nastąpić nie później niż w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.

Jeżeli nowo zatrudniony nauczyciel spełnia powyższe warunki,  w terminie do 20 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych przedstawia dyrektorowi szkoły, na piśmie, projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu. Zostaje mu również przydzielony spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych pracujących w szkole, opiekun stażu. Dyrektor szkoły zatwierdza lub zwraca do poprawy projekt planu rozwoju zawodowego, który nauczyciel stażysta musi poprawić zgodnie z zaleceniami dyrektora i poprawiony, niezwłocznie przedstawić dyrektorowi szkoły.

Po odbyciu stażu, w terminie 30 dni od jego zakończenia, nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu dokonanej przez dyrektora szkoły, nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania tej oceny. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego składa się do dyrektora szkoły. Komisja kwalifikacyjna akceptuje lub nie, postępowanie kwalifikacyjne  nauczyciela stażysty przed komisją.

W przypadku kiedy nauczyciel stażysta nie uzyskał akceptacji przed komisją kwalifikacyjną, może ponownie złożyć wniosek o postępowanie kwalifikacyjne po odbyciu, na swój wniosek i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że może przystąpić do ponownej rozmowy przed komisją kwalifikacyjną tylko jeden raz w danej szkole.


Komentarze

Facebook