Stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel, który na drodze awansu zawodowego osiągnął tytuł zawodowy nauczyciela mianowanego, może ubiegać się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciel  może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Rozpoczyna się wnioskiem nauczyciela skierowanym do dyrektora szkoły. Wniosek ten nauczyciel mianowany musi złożyć w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole. Staż ten trwa 2 lata i 9 miesięcy, a kończy się 31 maja.

W przypadku nieobecności nauczyciela mianowanego w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok, nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Nauczyciel mianowany, odbywający staż na nauczyciela dyplomowanego, może w każdym czasie przerwać staż na swój wniosek. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu, odbywa staż w pełnym wymiarze. Składa również, do dyrektora szkoły,w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu. Dyrektor szkoły zatwierdza go lub odsyła do poprawy. Nauczyciel, w trybie niezwłocznym, poprawia projekt planu zgodnie z zaleceniami dyrektora i przedstawia go dyrektorowi szkoły. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu, nauczyciel mianowany dokonuje sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i przedkłada go dyrektorowi szkoły.

Po otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu dokonanej przez dyrektora szkoły, nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego. Wniosek ten składa do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i może to zrobić w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego.


Komentarze

Facebook