Staż nauczycielski, dla nauczyciela religii, języka polskiego, języka angielskiego, bibliotekarza, edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i innego nauczanego przedmiotu – na nauczyciela kolejnego stopnia w ramach awansu zawodowego, rozpoczyna się od początku roku szkolnego w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole. Na stopień awansu, to jest nauczyciela kontraktowego, nauczyciel nie składa  żadnego wniosku. Staż ten rozpoczyna się z mocy prawa, gdyż nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole otrzymuje automatycznie stopień nauczyciela stażysty, a więc rozpoczynając pracę w szkole jest od razu nauczycielem stażystą. Pozostałe stopnie awansu zawodowego wymagają złożenia wniosku o rozpoczęcie takiego awansu, w terminie wcześniej wskazanym. Wniosek ten składa nauczyciel, chcący rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego, do dyrektora szkoły. Staż  nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy.

Staże:  nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego i nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego trwają po 2 lata i 9 miesięcy. Wszystkie staże na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczyciela kończą się 31 maja, jeśli nie wystąpiły żadne przerwy w obecności nauczyciela w pracy. Cały staż nauczycielski na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191.) rozdział 3a  oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. –  W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393).


Komentarze

Facebook