Staż na nauczyciela mianowanego dotyczy nauczyciela, który uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel kontraktowy może wystąpić o kolejny stopień awansu zawodowego czyli nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od otrzymania stopnia nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel rozpoczyna ten staż na swój wniosek. Wniosek ów skierowany jest do dyrektora szkoły w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole.

Staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. Staż ten kończy się 31 maja, jeśli nie wystąpiły przerwy w jego ciągłości. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy spowodowanej czasową niezdolnością wskutek choroby trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. Jeżeli nieobecność w pracy spowodowana jest również zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż również ulega przedłużeniu o ten okres nieobecności w pracy. Nauczyciel kontraktowy w czasie realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego może w każdym czasie, na swój wniosek, przerwać odbywanie stażu. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego, staż odbywa się w pełnym wymiarze  z procedurami jak podczas rozpoczynania pierwszego stażu na ten stopień.

Nauczycielowi kontraktowemu przydzielony jest, spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, opiekun stażu. Opiekuna  stażu przydziela dyrektor szkoły spośród nauczycieli pracujących w szkole. Może nim być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w szkole.


Komentarze

Facebook