Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole otrzymuje stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty i rozpoczyna staż na nauczyciela kontraktowego. Aby ten awans tak postępował, nauczyciel nowo zatrudniony musi spełniać kilka warunków. Jednym z podstawowych warunków jest spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych określonych w ustawie Karta Nauczyciela. Kolejnymi warunkami, które muszą być spełnione, aby rozpocząć ścieżkę awansu zawodowego jest zatrudnienie nauczyciela  na co najmniej połowie wymiaru etatu  i umowa o pracę musi być zawarta nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole. Jeżeli chociaż jeden z tych warunków nie jest spełniony, nauczyciel nie może rozpocząć awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Po spełnieniu wyżej wymienionych wymagań  nauczyciel otrzymuje z mocy prawa stopień awansu zawodowego – nauczyciel stażysta i rozpoczyna swoją ścieżkę awansu zawodowego. Pierwszy staż czyli staż na nauczyciela kontraktowego odbywa się obowiązkowo z mocy prawa,  bez składania jakiegokolwiek wniosku. Staż ten trwa 9 miesięcy i kończy się 31 maja.

Dyrektor szkoły przydziela nauczycielowi stażyście opiekuna stażu. Opiekun stażu przydzielany jest spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych . Może nim być również nauczyciel pełniący obowiązki kierownicze w szkole. Staż realizowany jest przez nauczyciela stażystę, według własnego planu rozwoju zawodowego, napisany przez niego na okres stażu i zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Po zakończeniu stażu, to jest po 31 maja nauczyciel stażysta przekłada, na piśmie, dyrektorowi szkoły, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu. Sprawozdanie to należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu na nauczyciela kontraktowego.


Komentarze

Facebook