Nauczyciel stażysta to nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole po raz pierwszy.  Dostaje on ten stopień awansu nauczyciela stażysty z mocy prawa. Aby jednak go otrzymać, nauczyciel musi spełniać kryteria kwalifikacji zawodowych zapisane w artykule 9 ustawy Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., ( tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191. ). Ponadto musi być zatrudniony w szkole na co najmniej połowę etatu i w terminie do 14 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole. Wtedy rozpoczyna staż na nauczyciela kontraktowego bez składania jakiegokolwiek wniosku. Staż ten musi zacząć bez względu czy chce, czy nie. Tak stanowi prawo. Jego obowiązkiem jest złożenie do dyrektora szkoły projektu planu rozwoju zawodowego na okres stażu, który trwa 9 miesięcy i kończy się 31 maja. Dyrektor w terminie do 30 września zatwierdza bądź zwraca do poprawki przedłożony przez nauczyciela projekt planu rozwoju zawodowego. Poprawki wskazane przez dyrektora szkoły na piśmie nauczyciel stażysta obowiązany jest do wniesienia niezwłocznie i ponownie należy go przedstawić dyrektorowi szkoły. Nauczycielowi stażyście przydzielony jest, przez dyrektora szkoły opiekun spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.

Po ukończeniu stażu, w terminie 30 dni po jego zakończeniu, nauczyciel stażysta składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji swojego planu rozwoju zawodowego za okres stażu. Po otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego dokonanego przez dyrektora szkoły, nauczyciel stażysta składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela kontraktowego w roku uzyskania tej oceny, do dyrektora szkoły.

Dokumentacja załączona do wniosku obejmuje: dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje: o wymiarze zatrudnienia nauczyciela i  nauczanym przez niego przedmiocie lub prowadzonych zajęciach, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez niego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego a także uzyskaną przez nauczyciela ocenę dorobku zawodowego za okres stażu z data jej dokonania.
W przypadku nie dotrzymania terminu złożenia wniosku, nauczyciel zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Nauczyciel stażysta staje na rozmowę kwalifikacyjną przed komisją powołaną przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły  wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciel stażysty. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji przed  komisją kwalifikacyjną, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po odbyciu, na swój wniosek i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy i może przystąpić do ponownie do rozmowy z komisją kwalifikacyjną tylko jeden raz  w danej szkole.


Komentarze

Facebook