Nauczyciel mianowany to nauczyciel, który zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną. Organ nadzorujący szkołę nadał mu ten stopień awansu zawodowego. Po nadaniu tego stopnia awansu przez rok musi pracować w szkole. Po przepracowaniu roku, może ubiegać się o kolejny stopień awansu zawodowego, a jest nim nauczyciel dyplomowany. Etapy postępowania są takie same jak w przypadku ubiegania się o poprzedni stopień awansu zawodowego czyli nauczyciela mianowanego.

Rozpoczyna się złożeniem  wniosku o staż trwający 2 lata i 9 miesięcy, kończący się 31 maja. Wniosek należy złożyć do 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole do dyrektora szkoły. Do tego samego terminu i również do dyrektora szkoły, należy złożyć projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu. Nauczyciel mianowany nie ma już opiekuna stażu. Dyrektor akceptuje bądź zwraca nauczycielowi do poprawy projekt planu rozwoju zawodowego. Nauczyciel mianowany, podobnie jak w poprzednich stopniach awansu zawodowego, musi poprawić, zwrócony przez dyrektora i zgodnie z jego zaleceniami, projekt swojego planu rozwoju zawodowego na okres stażu – niezwłocznie. W terminie 30 dni od dnia zakończeniu stażu czyli po 31 maja, nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu. Po otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego za okres stażu na nauczyciela dyplomowanego dokonanej przez dyrektora szkoły, może nauczyciel złożyć wniosek do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Wniosek ten może złożyć w terminie 3 lat.

Składając wniosek o postępowanie kwalifikacyjne należy dołączyć następujące dokumenty:
dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – potwierdzona kopia,
zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
– wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub prowadzonych zajęciach,
– dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
– dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
– uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej wykonania.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, do którego nauczyciel złożył wniosek o postępowanie kwalifikacyjne,  informuje go na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem komisji kwalifikacyjnej, o miejscu i czasie postępowania kwalifikacyjnego. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą nadaje bądź odmawia nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego. W przypadku braku akceptacji komisji kwalifikacyjnej i braku nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, nauczyciel ubiegający się o ten stopień awansu, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po odbyciu, na swój wniosek i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy, czyli cała procedura ubiegania się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego rozpoczyna się od początku.


Komentarze

Facebook