Po uzyskaniu stopnia awansu nauczyciela kontraktowego, nauczyciel może ubiegać się o kolejny stopień awansu czyli nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat. Po tym czasie nauczyciel składa wniosek do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole. Staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy i kończy się 31 maja. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności trwającej dłużej niż rok, nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym terminie. Nauczyciel kontraktowy może przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie.

W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu, odbywa go w pełnym wymiarze. Dyrektor szkoły przydziela nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu. Nauczyciel kontraktowy pisze projekt planu rozwoju zawodowego i przedstawia go dyrektorowi szkoły do 14 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole. Dyrektor szkoły zatwierdza go lub zwraca do poprawy nauczycielowi do 30 września. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawy zgodnie z zaleceniami dyrektora i ponownym złożeniu go niezwłocznie. Brak terminów ustawowych. Po zakończeniu stażu 31 maja, nauczyciel składa dyrektorowi w terminie 30 dni, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Po otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu  dokonanej przez dyrektora szkoły, nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania tej oceny. Wniosek jest składany do organu prowadzącego szkołę. Do wniosku o postępowanie egzaminacyjne załącza się następującą dokumentację:
dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego – potwierdzona kopia,
zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o wymiarze zatrudnienia i nauczany przez nauczyciela przedmiot oraz data zatwierdzenia plan rozwoju zawodowego i data złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu, a także uzyskana przez nauczyciela ocena dorobku zawodowego za okres stażu i data jej dokonania.

Organ prowadzący szkołę powiadamia nauczyciela o miejscu i terminie przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.
Nauczyciel, który nie zdał egzaminu przed komisją, ponownie może złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu , na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy. Nauczyciel kontraktowy może przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole.

Organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Komentarze

Facebook