Ścieżka awansu  zawodowego nauczyciela ujęta jest w dwóch aktach prawnych. Są to:  ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., ( tekst jednolity Dz. U. z 12.02.2014 r. poz. 191. ) rozdział 3a , artykuły od 9a do 9i, oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. –  W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393). Awans zawodowy nauczyciela to poszczególne stopnie awansu, które może uzyskać nauczyciel w trakcie swojej pracy.

Pierwszym etapem na ścieżce awansu zawodowego jest nauczyciel stażysta. Otrzymuje go z mocy prawa nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole, który spełnia wymagania kwalifikacyjne,jest zatrudniony na co najmniej połowie etatu a zatrudnienie nastąpiło w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole. Musi on rozpocząć staż i jest to staż na nauczyciela kontraktowego, trwający 9 miesięcy.

Po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego nauczyciel może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego, po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat.  Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o staż na nauczyciela mianowanego w terminie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. Staż ten trwa 2 lata i 9 miesięcy, i kończy się 31 maja.

Po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nauczyciel może ubiegać się o kolejny stopień awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego. Ponownie składa wniosek o rozpoczęcie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy. Wniosek ten może złożyć po przepracowaniu w szkole co najmniej roku, od nadania stopnia nauczyciela mianowanego i nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.


Komentarze

Facebook