Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela stażystę to początek kariery nauczycielskiej. Nauczyciel nowo zatrudniony z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty z mocy prawa.

Nauczyciel rozpoczyna swoją ścieżkę awansu zawodowego jeżeli jest zatrudniony na co najmniej połowie etatu, zatrudnienie nastąpiło nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ustawie Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191.) rozdział 3.

Nauczyciel spełniający te wymagania nie ma innej możliwości, musi rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego bez składania jakiegokolwiek wniosku. Nauczyciel stażysta rozpoczyna więc staż na nauczyciela kontraktowego trwający 9 miesięcy i kończący się 31 maja. Podstawę prawną dotyczącą awansu zawodowego nauczyciela na poszczególne jego stopnie zawodowe stanowią: ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191.) rozdział 3a oraz  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej „W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli” z dnia 01 marca 2013 r. (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393).

Jak z powyższego wynika stopień awansu zawodowego – nauczyciel stażysta nie wymaga żadnych wniosków, odbywania jakiegokolwiek stażu. Aby go otrzymać trzeba spełniać wymagania kwalifikacyjne i wymagania związane z zatrudnieniem w szkole.


Komentarze

Facebook