Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela mianowanego

Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela mianowanego rozpoczyna się po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i po dwóch latach pracy w szkole, po otrzymaniu tego stopnia. Nauczyciel wtedy może rozpocząć staż na swój wniosek, składając go do dyrektora szkoły, w terminie do 14 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole. Staż trwa 2 lata i 9 miesięcy, i kończy się 31 maja. Razem z wnioskiem nauczyciel składa do dyrektora szkoły projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu.

Dyrektor zatwierdza go lub zwraca do  poprawki. Nauczyciel ma obowiązek poprawić plan rozwoju zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i zwrócić go w trybie niezwłocznym. Dyrektor przydziela również, opiekuna stażu. Nauczyciel kontraktowy może przerwać staż, na swój wniosek, w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu, odbywa staż w pełnym wymiarze. Po skończeniu stażu, w terminie 30 dni nauczyciel kontraktowy składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu.

Po otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu dokonanej przez dyrektora szkoły, nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania tej oceny. Wniosek ten nauczyciel składa do organu prowadzącego. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku, nauczyciel chcący realizować nadal swój awans zawodowy, musi rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego w pełnym wymiarze. Do wniosku nauczyciel dołącza dokumentację, która obejmuje dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, potwierdzoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego oraz zaświadczenie dyrektora szkoły, w którym muszą się znaleźć następujące informacje: wymiar zatrudnienia nauczyciela i nauczany przedmiot, datę zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, datę złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskaną przez nauczyciela ocenę dorobku zawodowego za okres stażu i datą jej dokonania.

Organ prowadzący szkołę powiadamia nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem komisji. Nauczyciel, który zdał egzamin otrzymuje decyzję o nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciel, który nie zdał egzaminu przed komisją, otrzymuje  decyzję o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu stażu, na swój wniosek i za zgodą dyrektora szkoły.

Dodatkowy staż wynosi 9 miesięcy. Nauczyciel może przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole.


Komentarze

Facebook