Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego

Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego to początek całej drogi rozwoju i awansu nauczyciela podczas pracy w szkole. Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole otrzymuje z mocy prawa stopień zawodowy nauczyciela stażysty. Stopień ten otrzymuje nauczyciel spełniający wymagania określone w przepisach prawa oświatowego. Nauczyciel stażysta musi rozpocząć staż. Staż trwa 9 miesięcy i kończy się 31 maja. Nauczycielowi stażyście przydzielony jest przez dyrektora szkoły opiekun stażu.

Do 20 września nauczyciel składa do dyrektora szkoły projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu. Dyrektor zatwierdza plan lub zwraca go do poprawy. Nauczyciel stażysta zobowiązany jest do poprawy planu zgodnie z zaleceniami dyrektora i ponowne przedstawienie go dyrektorowi.  Po zakończeniu stażu w terminie 30 dni, nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z jego realizacji.

Dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego po analizie sprawozdania nauczyciela i analizie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela dokonanego przez opiekuna stażu. Jeśli nauczyciel otrzymuje pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu dokonaną przez dyrektora szkoły, składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania tej oceny. Wniosek ten składa do dyrektora szkoły. W przypadku gdy nie dotrzyma tego terminu, musi ponownie odbyć staż w pełnym wymiarze tj. 9 miesięcy.

Do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne nauczyciel stażysta dołącza dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie dyrektora szkoły obejmujące informacje o wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub prowadzonych zajęciach, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego za okres stażu, dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu, uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz datę jej dokonania.

Nauczyciel zostaje powiadomiony o miejscu i czasie posiedzenia komisji kwalifikacyjnej, którą powołuje dyrektor szkoły. Po uzyskaniu akceptacji przed komisją kwalifikacyjną dyrektor szkoły wydaje nauczycielowi stażyście  decyzję o nadaniu mu stopnia awansu nauczyciela kontraktowego.

W przypadku braku akceptacji komisji kwalifikacyjnej nauczyciel dostaje decyzję o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego. W tym wypadku nauczyciel może ponownie, na swój wniosek i za zgodą dyrektora szkoły, rozpocząć awans  na nauczyciela kontraktowego z pełną procedurą. Może przystąpić ponownie do rozmowy z komisją kwalifikacyjną tylko jeden raz w danej szkole.


Komentarze

Facebook