Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela poszczególnych stopni awansu uregulowany jest w ustawie Karta Nauczyciela i w rozporządzeniu o stopniach awansu zawodowego nauczyciela wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Rozwój i awans zawodowy nauczyciela zależy od niego samego, gdyż sam musi składać wnioski, za wyjątkiem pierwszego stopnia awansu. Jest nim nauczyciel stażysta. Otrzymuje go nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole jeśli spełnia wymagania kwalifikacyjne opisane w Karcie Nauczyciela, rozdział 3 oraz został zatrudniony w szkole do 14 dni od rozpoczęcia zajęć i na co najmniej połowie etatu. Jeśli spełnia te warunki, musi rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego. Nie składa żadnego wniosku.

W terminie do 20 września składa natomiast projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu, który trwa 9 miesięcy i kończy się 31 maja. Dalszy rozwój nauczyciela to podejmowanie działań o następne stopnie awansu zawodowego nauczyciela. Zarówno na stopień nauczyciela mianowanego jak i dyplomowanego należy złożyć do dyrektora szkoły, wnioski o rozpoczęcie stażu w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć w szkole. W tym terminie nauczyciele muszą również złożyć projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu. Różnicą pomiędzy tymi dwoma stopniami awansu jest czas pracy w szkole pomiędzy uzyskaniem poszczególnych stopni awansu.

Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego musi przepracować w szkole dwa lata po uzyskaniu nauczyciela kontraktowego , natomiast nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego, może ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole jednego roku od uzyskania poprzedniego stopnia czyli nauczyciela mianowanego. Staż na oba stopnie awansu zawodowego, trwa po 2 lata i 9 miesięcy i kończy się 31 maja. W terminie 30 dni od jego zakończenia, nauczyciel przedkłada dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu. Po otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu dokonanej przez dyrektora szkoły, zarówno nauczyciel kontraktowy jak i mianowany składają wnioski o dalsze postępowanie do tyczące awansu. Nauczyciel kontraktowy składa do organu prowadzącego wniosek o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego w roku uzyskania pozytywnej oceny, a nauczyciel mianowany składa wniosek o postępowanie kwalifikacyjne na nauczyciela dyplomowanego do organu sprawującego nadzór pedagogiczny i ma na to  3 lata od daty uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego nauczyciel załącza dokumenty niezbędne przy dalszym postępowaniu. Są to: dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczona kopia aktu nadania posiadanego stopnia awansu zawodowego ( kontraktowego lub mianowanego w zależności od ubiegany się stopień), zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające – wymiar zatrudnienia nauczyciela oraz nauczany przez niego przedmiot, datę zatwierdzenia plan rozwoju zawodowego nauczyciela, datę złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu, uzyskaną przez nauczyciela ocenę dorobku zawodowego za okres stażu z datą jej dokonania.

Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego dodatkowo dołącza jeszcze dokumenty ukazujące opis i analizę realizacji wymagań określonych  § 8 ust. 2 rozporządzenia MEN „W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli” z dnia 01 marca 2013 r. (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393). Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 sierpnia. Nauczycielom, którzy złożą wnioski do 31 października danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego, o który ubiega się nauczyciel, do 31 grudnia danego roku.

Rozwój zawodowy nauczyciela, od momentu uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela stażysty po uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego, jeśli przebiega bez zakłóceń i opóźnień, trwa 10 lat.


Komentarze

Sporo informacji, przeczytane na jednym tchu. Pytania można zadwać w komentarzach?

Facebook