Procedura awansu zawodowego nauczyciela w 2015 r. regulują  akty prawne. Są to : ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191.) rozdział 3a oraz  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej „W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli” z dnia 01 marca 2013 r. (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393).

Na ich podstawie awans zawodowy rozpocząć może nauczyciel spełniający w pierwszej kolejności wymagania kwalifikacyjne określone w rozdziale 3 Karty Nauczyciela. Nowo zatrudniony nauczyciel w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych i spełniający wymagania kwalifikacyjne otrzymuje z mocy prawa stopień awansu nauczyciela stażysty i musi rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego trwający 9 miesięcy czyli kończy się 31 maja. Do 20 września składa do dyrektora szkoły projekt planu rozwoju zawodowego.

Nauczyciel kontraktowy i mianowany starający się o wyższy stopień awansu zawodowego sam składa do dyrektora szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu w terminie do 14 dni od rozpoczęcia zajęć. Do wniosku dołącza projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu. W obu przypadkach staż trwa 2 lata i 9 miesięcy. Dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego. Dyrektor przydziela również nauczycielowi stażyście i kontraktowemu opiekuna stażu. Po zakończeniu stażu w terminie 30 dni od jego zakończenia nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Po otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za  okres staż dokonanej przez dyrektora, nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do odpowiedniego organu. Nauczyciel stażysta składa taki wniosek do dyrektora szkoły w roku uzyskania tej oceny, nauczyciel kontraktowy składa wniosek o postępowanie egzaminacyjne do organu prowadzącego szkołę również w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany składa wniosek o postępowanie kwalifikacyjne do organu sprawującego nadzór pedagogiczny i ma na to 3 lata od momentu otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu dokonanej przez dyrektora szkoły.

Nauczyciele, którzy złożą wnioski o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne do 30 czerwca danego roku, odpowiedni organ wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania wyższego stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 sierpnia tego roku, natomiast nauczycielom, którzy złożą wnioski o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne do 31 października danego roku, odpowiedni organ wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania wyższego stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 grudnia danego roku.


Komentarze

Facebook