Procedura awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Procedura awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego może rozpocząć się po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel mianowany składa do dyrektora szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z projektem planu rozwoju zawodowego na okres stażu w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole. Staż na nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy i kończy się 31 maja.  Dyrektor szkoły zatwierdza lub zwraca do poprawy projekt planu rozwoju zawodowego. Obowiązkiem nauczyciela jest w tym przypadku, niezwłoczne poprawienie planu rozwoju zawodowego, zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu na nauczyciela dyplomowanego, nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu. Po otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu dokonanej przez dyrektora szkoły, nauczyciel mianowany ma 3 lata na złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, od dnia otrzymania tej oceny.

W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku, nauczyciel zobowiązany jest  do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Do wniosku  o podjęcie postępowania kwalifikacyjna nauczyciela dyplomowanego,  nauczyciel mianowany dołącza wymaganą dokumentację, która obejmuje:
1. dokumentację potwierdzającą posiadane kwalifikacje zawodowe,
2. poświadczoną kserokopię aktu nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
3. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o :
a/ wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć,
b/ dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c/ dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
d/ uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania,
4. opis i analizę realizacji wymagań określonych w paragrafie 8 ustęp 2 rozporządzenia MEN „Wsprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli”z dnia 1 marca 2013 r. w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów,
5. poświadczoną kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zaawansowaną znajomość kwalifikacji wymaganej od nauczycieli jeśli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w paragrafie 8 ustep 2 pkt 4 litera d w cytowanym wcześniej rozporzadzeniu MEN.


Komentarze

Facebook