Plan rozwoju awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego składa nauczyciel kontraktowy, który złożył wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego skierowany do dyrektora szkoły. Do tego wniosku dołącza właśnie opracowany projekt planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego w terminie do 14 dni od rozpoczęcia zajęć edukacyjnych w szkole. Plan ten obejmuje cały okres stażu, to jest 2 lata i 9 miesięcy.

Podstawę prawną dotyczącą planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego na okres stażu stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r. pozycja 393), paragrafy 3, 4 oraz 7.

Projekt planu rozwoju zawodowego zatwierdzany jest przez dyrektora szkoły. Może on zwrócić plan nauczycielowi do poprawy z załączonymi na piśmie zaleceniami zakresu niezbędnych zmian. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawy planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora i ponowne przedstawienie go dyrektorowi szkoły niezwłocznie.

W czasie trwania stażu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, na piśmie, zobowiązać nauczyciela do dokonania zmian w planie rozwoju zawodowego. Zmian w planie rozwoju zawodowego może dokonać również nauczyciel, ale tylko za zgodą dyrektora szkoły. Po zakończeniu stażu, w terminie 30 dni od jego zakończenia, nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

W planie rozwoju zawodowego nauczyciel kontraktowy powinien zawrzeć zagadnienia dotyczące jego udziału w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej zadań  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zadań wynikających ze statutu szkoły i potrzeb szkoły oraz środowiska lokalnego. W planie zapisuje również zadania związane z pogłębianiem wiedzy i umiejętnościami zawodowymi poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego lub/i samodzielnie oraz poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty.

Na podstawie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciel kontraktowy, aby uzyskać stopień nauczyciela mianowanego, musi spełnić kilka wymagań. Jest to:

–  zdobycie umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,
– dokonywanie ewaluacji własnych działań,
– a także ocena ich skuteczności.

Uwzględnia w swojej pracy potrzeby rozwojowe swoich uczniów oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Nauczyciel umie wykorzystać technologie informacyjne i komunikacyjne, a także zastosować wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólne zagadnienia z zakresu oświaty, pomocy społecznej i  w postępowaniach, w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z realizowanymi przez nauczyciela zadaniami. W związku z tym musi również posiąść umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi prawa oświatowego i pomocy społecznej  w zakresie szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


Komentarze

Facebook