Nauczyciel stażysta przedstawia dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego na okres stażu, po rozpoczęcia stażu, w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole. Jest to projekt planu rozwoju zawodowego, który dyrektor szkoły zatwierdza lub zwraca do poprawy.

Przy zwrocie planu, nauczyciel otrzymuje na piśmie, zakres niezbędnych zmian. Zmiany te nauczyciel stażysta musi  uwzględnić w poprawianym planie rozwoju zawodowego na okres stażu i ponownie przedstawić niezwłocznie dyrektorowi szkoły. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, w czasie trwania stażu, pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego. W czasie trwania stażu nauczyciel może dokonywać zmian w planie rozwoju zawodowego tylko za zgodą dyrektora szkoły.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu czyli od 31 maja, nauczyciel stażysta składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego powinien w szczególności obejmować działania nauczyciela polegające na poznawaniu organizacji szkoły, jej zadania  i zasady funkcjonowania, uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli co najmniej raz w miesiącu i omawianie ich z prowadzącym zajęcia, prowadzić zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły co najmniej raz w miesiącu i omawianie ich z osobą je obserwującą oraz uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jest to zakres niezbędnych działań nauczyciela stażysty w planie rozwoju zawodowego.

Nauczyciel może w swoim planie umieścić inne, przemyślane działania na okres stażu. Nauczyciel nie tylko umieszcza w planie rozwoju zawodowego różne działania, ale je realizuje. Efektem wszystkich działań umieszczonych w planie rozwoju zawodowego jest spełnienie obowiązujących wymagań, które musi spełnić nauczyciel stażysta.

Są to:
– znajomość organizacji, zdań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż,
– umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań statutowych szkoły,
– umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć,
– znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Podstawą prawną całej procedury związanej z planem rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty i ubieganie się o stopień nauczyciela kontraktowego reguluje paragraf 3, 4, 6  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r. pozycja 393).


Komentarze

Facebook