Opiekuna stażu otrzymuje nauczyciel stażysta odbywający staż na nauczyciela kontraktowego oraz nauczyciel kontraktowy odbywający staż na nauczyciela mianowanego. Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191.) rozdział 3a.,art. 9c, ust. 4 i 5 nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art.1 ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. Do zadań opiekuna stażu, o którym mowa w ust. 4 jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Obowiązki opiekuna stażu reguluje również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej „W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli” z dnia 01 marca 2013 r. (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393). Mówi ono, iż opiekun stażu musi opracować projekt dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od zakończenia stażu przez nauczyciela i przedstawić projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu dyrektorowi szkoły.

Opiekun stażu w uzgodnieniu z nauczycielem, którego jest opiekunem, zaprasza go na obserwację swoich zajęć i omawia je z tym nauczycielem. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy prowadzi również zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu. Czynności te powinny być uwzględnione w planie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego z zaznaczeniem częstotliwości ich realizacji. Dla ułatwienia współpracy pomiędzy nauczycielem odbywającym staż i jego opiekunem, nauczyciele ci mogą stworzyć dla własnych potrzeb kontrakt obejmujący tą współpracę.


Komentarze

Facebook