Plan rozwoju awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego składa nauczyciel kontraktowy, który złożył wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego skierowany do dyrektora szkoły. Do tego wniosku dołącza właśnie opracowany projekt planu...

Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego oraz średnia pensja i zarobki

Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego oraz średnia jego pensja i zarobki regulują przepisy prawa oświatowego. Jest to ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( tekst jednolity  Dz. U. z...

Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela mianowanego

Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela mianowanego rozpoczyna się po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i po dwóch latach pracy w szkole, po otrzymaniu tego stopnia. Nauczyciel wtedy może...

Wymagania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Wymagania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, które muszą być spełnione określają przepisy prawne jakimi są ustawa Karta Nauczyciela i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego...

Wymagania na awans nauczyciela mianowanego

Wymagania na awans nauczyciela mianowanego to przede wszystkim uzyskany wcześniej stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel mianowany to trzeci z kolei stopień awansu zawodowego nauczyciela na całej ścieżce zawodowego awansu...

Stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

O stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego może ubiegać się nauczyciel mający stopień nauczyciela kontraktowego. Podobnie jak w poprzednim stopniu awansu musi rozpocząć staż. Aby jednak było to możliwe musi pracować...

Staż na nauczyciela mianowanego

Staż na nauczyciela mianowanego dotyczy nauczyciela, który uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel kontraktowy może wystąpić o kolejny stopień awansu zawodowego czyli nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co...

Ścieżka awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Nauczyciel mianowany to nauczyciel, który zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną. Organ nadzorujący szkołę nadał mu ten stopień awansu zawodowego. Po nadaniu tego stopnia awansu przez rok musi pracować w szkole....

Wniosek na awans zawodowy nauczyciela mianowanego

Wniosek na awans zawodowy nauczyciela mianowanego może złożyć nauczyciel, który posiada stopień nauczyciela  kontraktowego i spełnia wszystkie niezbędne wymagania, które zapisane są w ustawie Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982...

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie  postępowania  egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku,  organ prowadzący, wydaje decyzję o nadaniu  stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego...

Facebook