Plan rozwoju awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażysta przedstawia dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego na okres stażu, po rozpoczęcia stażu, w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole. Jest to projekt...

Wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego oraz średnia pensja i zarobki

Pensja dla nauczyciela kontraktowego składa się z kilku składników. Zalicza się do niej: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek  za wysługę lat pracy, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, np. za wychowawstwo, dodatek za warunki...

Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego

Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego to początek całej drogi rozwoju i awansu nauczyciela podczas pracy w szkole. Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole otrzymuje z mocy prawa stopień zawodowy...

Wymagania na awans nauczyciela kontraktowego

Wymagania na awans nauczyciela kontraktowego regulowane są przez dwa akty prawne. Są to ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191.)...

Stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego

Stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego uzyskuje nauczyciel po odbyciu stażu i uzyskaniu pozytywnej akceptacji komisji kwalifikacyjnej  rozpoczynający pracę w szkole. Nowo zatrudniony nauczyciel z dniem nawiązania stosunku pracy w...

Staż na nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole otrzymuje stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty i rozpoczyna staż na nauczyciela kontraktowego. Aby ten awans tak postępował, nauczyciel nowo zatrudniony musi spełniać kilka warunków. Jednym...

Ścieżka awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Po uzyskaniu stopnia awansu nauczyciela kontraktowego, nauczyciel może ubiegać się o kolejny stopień awansu czyli nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat. Po tym czasie nauczyciel składa...

Wniosek o awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego

Awans na nauczyciela kontraktowego odbywa się automatycznie, jeśli nauczyciel spełnia  wszystkie wymagania kwalifikacyjne, które określają ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r....

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie  postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku i uzyskają akceptację komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie, dyrektor szkoły wydaje decyzję o nadaniu  stopnia awansu...

Facebook