Opiekun stażu na nauczyciela mianowanego i kontraktowego

Opiekuna stażu otrzymuje nauczyciel stażysta odbywający staż na nauczyciela kontraktowego oraz nauczyciel kontraktowy odbywający staż na nauczyciela mianowanego. Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst jednolity...

Procedury awansu zawodowego na nauczycieli

Procedura awansu zawodowego nauczyciela w 2015 r. regulują  akty prawne. Są to : ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., (tekst jednolity Dz. U.  z 12.02.2014 r. poz. 191.)...

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela oraz średnia pensja i zarobki

Wynagrodzenie nauczyciela określa prawo oświatowe zawarte w ustawie Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity  Dz. U. z 12 lutego 2014 r. pozycja 191) rozdział 5 oraz...

Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela

Rozwój i awans zawodowy na nauczyciela poszczególnych stopni awansu uregulowany jest w ustawie Karta Nauczyciela i w rozporządzeniu o stopniach awansu zawodowego nauczyciela wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Rozwój i...

Wymagania na stopień awansu zawodowego nauczyciela

Wymagania na stopień awansu zawodowego nauczyciela związane są z wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela, okresem zatrudnienia i datami związanymi z procedurami awansu zawodowego nauczyciela na poszczególne stopnie. Nauczyciel rozpoczyna awans zawodowy otrzymując...

Wymagania i wymagane dokumenty na awans nauczyciela

Wymagania i wymagane dokumenty na awans nauczyciela zależą od tego, na który stopień awansu zawodowego będzie ubiegał się nauczyciel, i  na jakim etapie będzie postępowanie. Pierwszym stopniem awansu zawodowego nauczyciela jest...

Stopnie awansu na nauczyciela zawodowego

Zawodowe stopnie awansu  nauczyciela czyli jego kariera zawodowa od nauczyciela stażysty do nauczyciela dyplomowanego poprzez  nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego oraz możliwość otrzymania tytułu honorowego profesora oświaty reguluje ustawa Karta...

Staż na nauczyciela (nauczycielski)

Staż nauczycielski, dla nauczyciela religii, języka polskiego, języka angielskiego, bibliotekarza, edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i innego nauczanego przedmiotu – na nauczyciela kolejnego stopnia w ramach awansu zawodowego, rozpoczyna się od początku...

Ścieżka awansu zawodowego nauczyciela

Ścieżka awansu  zawodowego nauczyciela ujęta jest w dwóch aktach prawnych. Są to:  ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., ( tekst jednolity Dz. U. z 12.02.2014 r. poz. 191....

Wniosek o rozpoczęcie, otwarcie stażu na nauczyciela

Nauczyciel, który po raz pierwszy rozpoczyna pracę w szkole, spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w ustawie Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., ( tekst jednolity Dz. U. z 12.02.2014r. poz....

Facebook