Aktualnym rozporządzeniem regulującym awans zawodowy nauczycieli jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01marca 2013 r. ( Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393), – W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole, na co najmniej połowie etatu i nie później niż do 14 dnia od rozpoczęcia zajęć, nowo zatrudniony nauczyciel  uzyskuje stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty, ale musi spełniać wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w artykule 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela. Nauczyciel rozpoczyna staż nie składając żadnego wniosku, nie ma innej możliwości – musi rozpocząć staż. Staż trwa 9 miesięcy i kończy się 31 maja. Nauczyciel stażysta przekłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu w terminie do 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć czyli do 20 września. Dyrektor w terminie do 30 dni od rozpoczęcia zajęć czyli do 30 września zatwierdza lub oddaje projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela do poprawy ze wskazaniem potrzebnych poprawek. Nauczyciel stażysta  zobowiązany jest do zmian – poprawy projektu planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponowne jego przedłożenie dyrektorowi szkoły. Czynność tą należy wykonać niezwłocznie – brak ustawowego terminu.

Nauczycielowi stażyście zostaje przydzielony, przez dyrektora szkoły, opiekun spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.

Po zakończeniu stażu na nauczyciela kontraktowego, nauczyciel stażysta w terminie 30 dni przedkłada dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu. Po otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu wydanej przez dyrektora szkoły, nauczyciel stażysta składa wniosek do dyrektora szkoły o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku jej uzyskania.

Dokumentacja jaką należy dołączyć do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
a. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
b. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
1/  wymiarze zatrudnienia nauczyciela nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju
prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia;
2/ dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;
3/ dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
4/ uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej
dokonania.

Nauczyciel stażysta, który złożył wniosek o postępowanie kwalifikacyjne na nauczyciela kontraktowego powiadamiany jest przez dyrektora szkoły o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia komisji.


Komentarze

Facebook