Aktualne rozporządzenie regulujące awans zawodowy nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01marca 2013 r. ( Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393), – W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Wymagania dotyczące awansu zawodowego nauczyciela mianowanego to spełnianie przez nauczyciela wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w artykule 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela oraz przepracowanie w szkole co najmniej roku ( po otrzymaniu stopnia nauczyciela mianowanego ). Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy,  i kończy się 31 maja. Nauczyciel mianowany składa  wniosek do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu  do 14 września. Do wniosku o rozpoczęcie stażu załącza projekt planu rozwoju zawodowego. Dyrektor w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć zatwierdza projekt projekt planu rozwoju zawodowego lub zwraca go nauczycielowi do poprawy. W pisemnym zwrocie dyrektor szkoły  wskazuje niezbędne zmiany w projekcie planu rozwoju zawodowego nauczyciela, które należy poprawić niezwłocznie zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły.
Po zakończeniu stażu, w terminie 30 dni nauczyciel mianowany składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu na nauczyciela dyplomowanego od dyrektora szkoły, nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia jej otrzymania.

Nauczyciel mianowany występuje z wnioskiem o postępowanie kwalifikacyjne do organu nadzorującego. Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego załączona jest następująca dokumentacja:
1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
2. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – poświadczone kopie;
3. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a/ wymiarze zatrudnienia nauczyciela nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia;
b/ dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;
c/ dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
d/ uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.
4. Opis i analizę realizacji wymagań określonych w paragrafie 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01marca 2013 r. ( Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393), – W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,  szczególnie z pokazaniem  uzyskanych efektów.

Nauczyciel mianowany, który złożył wniosek o postępowanie kwalifikacyjne, zostaje powiadomiony przez organ nadzorujący o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego co najmniej 14 dni przed datą posiedzeniem komisji kwalifikacyjnej.


Komentarze

Facebook