Aktualne rozporządzenie dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej – W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 01marca 2013 r. ( Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393).

Wymagania dotyczące awansu zawodowego  nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego to spełnianie przez nauczyciela wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w artykule 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela, przepracowanie w szkole co najmniej dwóch lat ( po otrzymaniu stopnia nauczyciela kontraktowego ). Po tym okresie nauczyciel rozpoczyna staż trwający 2 lata i 9 miesięcy. Staż rozpoczyna złożeniem wniosku do dyrektora szkoły w ciągu 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego. Do wniosku załącza projekt planu rozwoju zawodowego, który w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego dyrektor szkoły zatwierdza lub zwraca do poprawy ze wskazaniem niezbędnych zmian. Nauczyciel zobowiązany jest do niezwłocznego poprawienia projektu planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły. Nie ma wyznaczonego terminu – niezwłocznie. Staż kończy się 31 maja i w terminie 30 dni po jego zakończeniu, należy przedłożyć dyrektorowi szkoły sprawozdanie ze stażu.

Nauczycielowi kontraktowemu rozpoczynającemu staż na nauczyciela mianowanego zostaje przydzielony, przez dyrektora szkoły, opiekun stażu.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu wydanej przez dyrektora szkoły nauczyciel składa kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do organu prowadzącego. Wniosek można złożyć w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Do wniosku należy dołączyć następującą dokumentację:
dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;
akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – poświadczone kopie;
zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a/ wymiarze zatrudnienia nauczyciela nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia;
b/ dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;
c/ dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
d/ uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.

Organ prowadzący szkołę powiadamia nauczyciela , który złożył wniosek o postępowanie egzaminacyjne, o terminie i  miejscu przeprowadzenia egzaminu, co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.


Komentarze

Facebook