Nauczyciel dyplomowany to ostatni stopień awansu zawodowego, o który ubiega się sam nauczyciel, podczas całej ścieżki awansu zawodowego, zgodnie z przepisami prawa oświatowego – ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., ( tekst jednolity Dz. U. z 12.02.2014 r. poz. 191. ) rozdział 3a , artykuły od 9a do 9i, oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. –  W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r., pozycja 393), od nauczyciela stażysty po właśnie nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciel dyplomowany, którego staż pracy w zawodzie nauczyciela wynosi co najmniej 20 lat, w tym co najmniej 10 lat pracy jako nauczyciela dyplomowanego  i ma znaczący oraz uznany dorobek zawodowy może być nadany przez Ministra Edukacji Narodowej, na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty, tytuł honorowy profesora oświaty. Wniosek do  Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty, o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty dla nauczyciela dyplomowanego, składa organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Członków  Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty powołuje i odwołuje Minister Edukacji Narodowej. Podstawę prawną dotyczącą nadania tytułu  honorowego profesora oświaty nauczycielowi dyplomowanemu stanowi  ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r., ( tekst jednolity Dz. U. z 12.02.2014r. poz. 191.), artykuł 9i.


Komentarze

Facebook